ANTI-KORRUPCIÓS KLAUZULA

A Szerződő felek tudatában vannak az etikus üzleti magatartási szabályoknak és az anti-korrupciós jogszabályoknak való megfelelőségi kötelezettségüknek, és a Szerződő felek fontosnak tartják annak figyelembe vételét a szerződés megkötése során.

A Szerződő felek kijelentik, hogy az etikus üzleti magatartásnak megfelelően a szerződésben foglalt üzleti döntés, valamint a szerződés tartalmára vonatkozó feltételek kialakítása objektív szempontok alapján történt. Szerződő felek fontosnak tartják, hogy a szerződéskötés tisztán üzleti alapon szülessen.

A Szerződő felek elfogadják, hogy jelen szerződés vonatkozásában az anti - korrupciós jogszabályoknak való meg nem felelés a szerződéstől való elállását, valamint a megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja maga után.

Szerződő felek minden munkavállalójának, tisztségviselőjének és a nevükben eljáró összes személynek be kell tartania az alábbi rendelkezéseket:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Nem köthetnek megállapodást megfelelő átvilágítás elvégzése és dokumentálása nélkül, annak biztosítása érdekében, hogy a megállapodásban részt vevő másik félről megtudja, üzleti tevékenységét etikus. és törvényes módon végzi-e, és megállapítsa, hogy a másik fél közfunkciót ellátó személy-e vagy alkalmaz-e közfunkciót ellátó személyeket, amely tény aztán a megállapodásban feltüntetésre kerül. Ezen átvilágításnak részét képezheti az alábbi tényezők megvizsgálása: a másik fél jóhíre és minősítése, a szerződéses összeg meghatározásának módszere és ésszerűsége, a másik fél vagy munkavállalói és bármely közfunkciót ellátó személy közötti kapcsolat, és jogviszony helyi törvények szerinti törvényessége. A megfelelőségi vezetőnek előzetesen írásban jóvá kell hagynia minden olyan javasolt megállapodást, amely közfunkciót ellátó személyekkel, vagy közfunkciót ellátó személyeket alkalmazó szerződő féllel jön létre, továbbá európai uniós támogatások vagy állami támogatások igénybevételével kapcsolatos tanácsadási szerződések esetén.

Szerződő fél a szerződés aláírásával nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy tudatában van az a) pontban meghatározott korrupcióellenes szabályoknak való megfelelésre vonatkozó kötelezettségének; és kijelenti, hogy a megállapodás alapján kifizetett összeget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem fogja törvénytelen célokra használni (ideértve a korrupcióellenes törvényekbe ütköző célokat is), így közfunkciót ellátó személynek/szervnek vagy magánszemélynek történő olyan közvetlen vagy közvetett kifizetésekre se, amelyekért cserébe azok támogatást nyújtanak valamely szervezettel vagy személlyel lebonyolítandó üzlet megszerzése vagy megtartása, az üzlet ezen személy vagy szervezet felé irányítása; illetve szabálytalan előny biztosítása révén,

Együttműködik indokolt mértékben bármely visszaélés esetén a szerződésre vonatkozó, különösen a korrupcióellenes törvényeknek való megfelelőséggel kapcsolatos eljárások tekintetében, amely érinti a szerződő felet és/vagy korrupció gyanújának felmerülése esetén, amelyről bármely fél a Szerződés teljesítése során tudomást szerez

Kijelenti, hogy nem közfunkciót ellátó személy/szerv, valamint vállalja, hogy nem alkalmaz és nem fog alkalmazni vagy más módon javadalmazásban részesíteni közfunkciót ellátó személyt/szervet vagy magánszemélyt, illetve annak javadalmazásra vonatkozó ígéretet tenni, vagy mások révén közfunkciót ellátó személynek/szervnek közvetve vagy közvetlenül kifizetéseket eszközölni vagy ajánlani annak érdekében, hogy a kérdéses közfunkciót ellátó személy/szerv vagy valamely tagvállalat érdekét szolgáló közfunkciót ellátó személy/szerv általi döntést befolyásoljon vagy hozzon;

Jelen szerződéssel kapcsolatban alvállalkozót, tanácsadót, ügynököt vagy képviselőt csak az illető személy, annak jóhíre és becsületessége alapos és dokumentált megvizsgálását követően alkalmaz;

Csak olyan alvállalkozót, tanácsadót, ügynököt vagy képviselőt alkalmaz, aki betartja a korrupcióellenes szabályokat, vállalnia kell továbbá, hogy haladéktalanul értesíti az erre kijelölt szervezetet, amennyiben ezzel kapcsolatos szabálysértés jut tudomására; és

Szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a másik fél nem tesz eleget a fenti kikötések bármelyikének.